Všeobecné obchodní podmínky ubytování v soukromí u Drdů

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny účastníky pobytu a služeb cestovního ruchu společnosti Jaroslav Drda, Malostranská 56, 742 42, Šenov u Nového Jičína (dále jen "Podmínky") a tvoří nedílnou součást při objednání ubytování v soukromí u Drdů.

2. Účastníci smluvního vztahu

a) provozovatel ubytování v soukromí u Drdů :Jaroslav Drda, Malostranská 56, 742 42, Šenov u Nového Jičína, IČ 13019112, (dále jen „prodejce") resp. smluvní cestovní kancelář nebo cestovní agentura, která má zplnomocnění k zastupování na základě uzavřené řádné smlouvy o obchodním zastoupení

b) zákazník - jako fyzická či právnická osoba (dále jen „zákazník").

3. Předmět smluvního vztahu

Předmět smluvního vztahu tvoří prodej pobytu a služeb cestovního ruchu „prodejcem" „zákazníkovi".

Vznik smluvního vztahu:

Smluvní vztah mezi „prodejcem" a „zákazníkem" vzniká uzavřením cestovní smlouvy, tj. doručením písemné objednávky „zákazníkem" a jejím písemným potvrzením „prodejcem".

Za písemnou objednávku nebo písemné potvrzeni se považuje taková objednávka nebo potvrzeni, které splňují všechny náležitosti (jméno a adresa objednavatele, datum vystavení, pro právnické osoby také: název společnosti, IČ, DIČ) a jsou odeslané buď poštou, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím webového rezervačního formuláře.

Cestovní smlouva platí a je závazná i pro osoby uvedené na cestovní smlouvě. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí „zákazník" jako za své vlastní. Vzájemný smluvní vztah je upraven těmito „podmínkami" a řídí se ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

4. Platební podmínky

„Prodejce" má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a „zákazník" je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Povinnost „zákazníka" vzniká uzavřením smluvního vztahu, kdy je „zákazník" povinen uhradit zálohovou fakturu, která mu bude vystavena. Zálohová faktura musí být uhrazena ve 100% výši její stanovené částky. Za datum zaplacení ceny služeb se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti nebo den připsání platby na účet „prodejce". Při porušení tohoto závazku zákazníkem má „prodejce" právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

5. Ceny a jejich změny, změny objednaných služeb

Ceny pobytů a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech penzionu (internetové stránky www.ubytovani-novyjicin.cz, prospekty, apod.). Pro „zákazníka" je však závazná ta cena, která byla potvrzena prodejcem při objednání pobytu. Pokud „zákazník" z jakéhokoliv důvodů nevyužije sjednané a zaplacené služby (opožděný nástup, předčasné ukončení pobytu, nečerpání některé z dílčích služeb apod.), nepřísluší mu žádná náhrada.

Při požadavku na změnu znění cestovní smlouvy, která nemění sjednaný předmět smlouvy, jako jsou např. změna jména klienta, typ služeb a pod. zaplatí „zákazník" paušální poplatek 200,-Kč. Změna termínu je považována za odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany „zákazníka", storno poplatky

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před nástupem na pobyt, či zahájením čerpání služeb. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení písemného oznámení „prodejci".

Storno poplatky se účtují za každého účastníka při stornu:

31 a více dní před poskytnutím první služby Bez poplatku Bez poplatku
30 - 11 dní před poskytnutím první služby 50 % z ceny zálohové faktury, nebo 25% z celkové ceny objednaných služeb
10 - 0 dní před poskytnutím první služby 100 % z ceny zálohové faktury, nebo 50% z celkové ceny objednaných služeb
při nedojezdu (nenastoupení na pobyt), nebo při stornu po poskytnutí první služby 100 % z celkové ceny objednaných služeb

7. Odstoupení od smlouvy ze strany „prodejce"

„Prodejce" je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. změna dodavatelů služeb, nepředvídatelné okolnosti, které můžou ohrozit bezpečí klientů aj.) změnit dohodnuté podmínky pobytu. Změny musí oznámit nejpozději 10 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li „zákazník" s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt. „Zákazníkovi" nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

9.Závěrečná ustanovení

"Podmínky" platí pro účastníky pobytů ubytovaní v soukromí u Drdů, Malostranská 56, 742 42,Šenov u Nového Jičína a vstupují v platnost dne 1.9.2011.

Akceptované jsou pouze rezervace přes naše webové stránky, telefonické objednávky mají pouze předběžný charakter. Platba za ubytování je VŽDY hrazena V HOTOVOSTI před nástupem.

Ubytování v soukromí u Drdů
Malostranská 56
742 42 Šenov u Nového Jičína